Remediere

Potrivit Ordinului nr. 3300 din 19 februarie 2021 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip ,, Școală după școală“ pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv!
Pentru a participa la Programul național pilot de tip ,,Școală după școală “, elevii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate :
  • pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului: listă prezentată de către unitatea de învățământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declarație pe propria răspundere în acest sens;

 

  • pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină: lista elevilor corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învățământ

 

  • pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate școlare/rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învățământ.

 

Cerere Parinte

În perioada 25 februarie- 2 martie 2021, părinții vor face solicitări scrise conform modelu
lui atașat pe care le vor preda domnilor învățători sau diriginți!